PL
MENU

Klauzula informacyjna RODO

1. Olimp Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielna 73, 00-801, KRS: 0000906424, jest administratorem danych osobowych zawartych w rejestrach kart dostępu, rejestru wejść do budynku oraz zapisów kamer CCTV w myśl rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO").

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynku biurowo – handlowego.

3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora, a dane będą przekazywane do przetwarzania (rejestrowania, zapisywania, utrwalania, analizowania) firmie ochroniarskiej w celu wykonania umowy na obsługę budynku. Dane będą przekazywane do przetwarzania spółce LC Corp S.A. w celu wykonania umowy holdingowej w której zakres wchodzi świadczenie usług zarządzania budynkiem.

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie przez administratora bezpieczeństwa w budynku.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy z wyjątkiem danych osobowych pracowników którym wydano karty dostępu – te dane zostaną usunięte jednocześnie z unieważnieniem karty dostępu.

6. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 miesięcy, po upływie tego okresu zostaną usunięte.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: *podmioty z grupy kapitałowej Spółki oraz firmy ochroniarskiej w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia.

Inspektor Ochrony Danych (IOD):
W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@develia.pl.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Mapa okolicy

Dla Twojej wygody

Wszystkie drogi prowadzą do Sky Tower. Sprawdź, jak w łatwy sposób dojechać do nas wybranym środkiem komunikacji: rowerem, tramwajem, autobusem lub samochodem.

Kontakt

Kontakt

Olimp Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, REGON: 389519982, NIP: 7011044921), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m..st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906424.

Biuro parkingu

+48 71 738 31 07

Najem powierzchni handlowej

Kamila Jastrząb +48 608 651 333 Kamila.jastrzab@cbre.com

Małgorzata Laskowska +48 608 659 254 Malgorzata.laskowska@cbre.com

Najem powierzchni biurowej

+48 600 447 388jakub.denus@adventum.eu

Marketing